Sigma Civil

Vassabacksområdet i Hällevik, Sölvesborgs kommun Sölvesborgs kommun har låtit de tre konsultföretagen Sigma Civil, Tyréns och Sweco ta fram vardera två skissförslag på detaljplan för Stiby 28:1. Den 26 e april presenterade företagen sina förslag för en grupp kommunala tjänstemän, politiker samt representanter från tre husbyggarföretag… read more

Sigma Civil

I Varberg byggs för tillfället flera kommunala skolor och anläggningar i partnering och Sigma Civil är delaktiga i flertalet. Efter nybyggnationen av Ankarskolan gav VFAB ut en slutredovisning tillsammans med partnering entreprenören Skanska för att belysa hur väl samarbetet hade genomförts. Skolan stod färdig 12 månader efter första spadtaget,… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått förtroende av Västra Götalandsregionen att under en 4-årsperiod revidera ett 100-tal miljödiplomerade verksamheter inom Närhälsan och Folktandvården. Andra miljödiplomerade verksamheter har även möjlighet att avropa revision av sina verksamheter.  Uppdraget bedrivs via kontoren i Nord, Väst och Syd. Västra Götalandsregio… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har bl a fått i uppdrag att vara BAS-P för den del av ombyggnationerna av Norrlands Universitetssjukhus som ska ske i partnering mellan PEAB och VLL. Projektet beräknas totalt vara värt ca 282 miljoner kronor. De ombyggnationer som ska utföras är puts och isolering av fasad,  byte av mer än 1000 fönster, påbyggnationer…

Sigma Civil

Projektnamn: Bostadsgård HEMVISTET 1, DEL AV HYLLIE 4:2, MALMÖ Beställare: MKB FASTIGHETS AB  Sigma Civil har gestaltat och tagit fram bygglovshandlingar samt komplett förfrågningsunderlag för totalentreprenad för en ny bostadsgård åt MKB Fastighets AB i Hyllie, Malmö.  Gården innefattar en mångfald av växtkaraktärer – från skuggig miniskog… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB har fått ett uppdrag av Orust kommun gällande Slussen. Slussen är en mindre ort som ligger på nordöstra sidan av Orust. Orust kommun har arbetat med en översiktsplan och i denna har det konstaterats att förhållandena i Slussen är sådana att det krävs en allmän anläggning för vatten och avlopp för samhället.…

Sigma Civil

Centralt i Tierp har Sigma Civils konstruktörer projekterat den prefabricerade stommen för kv. Parkgården åt Prefabmästarna AB. Med en prefabricerad stomme och slimmad projekteringsgrupp lyckas Byggherren leverera bostäder som präglas av hög standard, påkostade materialval och ca tre meter i takhöjd. Här finns stora fönster, golvvärme och garagepl… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått i uppdrag av Trafikverket att upprätta vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för tre projekt i Blekinge län. Projekten är lokaliserade i tre olika kommuner i Blekinge län och består av ny gc-väg på väg 557 Vekerum-Stillrud, ny gc-väg på väg 670 Listerby-Johannishus och bärighetsåtgärder på väg 679 Rosenholm… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB har fått i uppdrag av Lidingö Tennisklubb att leda projektering och genomförande på en utbyggnad av 2 tennishallar intill den befintliga tennishallen. Projektet leds av Tom Thorell som driver projekteringen från förstudie till programhandlingsskede och därifrån till förfrågningsunderlag och upphandling. Sigma Civil har utöver pr… read more

Sigma Civil

Under hösten 2016 har Sigma Civil på uppdrag av Jönköpings kommun påbörjat en utredning avseende området kring den framtida planerade stationen för höghastighetståg i Jönköping. Inom området söder om Munksjön, i nära anslutning till både väg E4 samt Riksväg 40, skall Jönköping fortsätta sin snabba expansion och bygga ut staden för bostadsänd… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB har fått ett projekt av Nacka kommun som är uppdelat i två delprojekt, lokaliserat i Sydöstra Boo. Vid Boo Gård skola ska Sigma detaljprojektera för ombyggnad av vägar och en större parkeringsyta. I närliggande område ska vi också upprätta en systemhandling som bl a omfattar justeringar av vägnät, genomföra en dagvattenutredning samt…

Sigma Civil

Sigma Civil har under 2016 tagit fram ett gestaltningsförslag och bygghandlingar för en bostadsgård i Hyllie, Malmö, åt Skanska och Otto Magnusson bostäder AB. En lättillgänglig cykelparkering har skapats med en cykelpaviljong i två våningar med genomsiktlig träspaljerad fasad täckt av klätterväxter. Från cykelpaviljongen leder avsatser ner m… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att upprätta en trafikutredning för ny skola och friidrottshall inom stadsdelen Morön. I samband med framtagande av detaljplan för området krävs det att en trafikutredning upprättas. Uppdraget är komplext och det ingår kapacitetsstudier, konsekvensbeskrivning och en rad utformning… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB utför under hösten 2016 och våren 2017 projektering i totalentreprenad gällande ny trafikplats vid Landvetter flygplats, Göteborg. Projektet utförs på uppdrag av entreprenören Svevia AB och i samarbete med Inhouse Tech som konstruerar bron. Sigma projekterar väg- och va-anläggning samt samordnar infrastruktur för el, tele och belysn… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har projekterat geotekniska lösningar för grundläggning av tre huskroppar, från 4 till 18 våningar, vid Gamlestadens Resecentrum i Göteborg. Serneke är totalentreprenör och Sigma Civils beställare, Platzer fastigheter, är byggherre. En torgyta skapas mellan huskropparna och under detta anläggs 2 våningar underjordisk parkering. R… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har på uppdrag av Trelleborgs kommun, tillsammans med forskare inom miljöpsykologi från SLU och representanter från Trelleborgs kommun, genomfört en workshop kring barns utemiljö på kommunens skolgårdar. Syftet med workshopen har primärt varit att ta fram och testa ett verktyg och en metod för att ge eleverna möjlighet att ge sin syn… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att projektera nytt vägnät för ett nytt bostadsområde i Stafsinge. Underlaget för projekteringen består av en antagen detaljplan. Projektet omfattar ca 4 km väg med belysning. I uppdraget ingår även att projektera lek-, park- och dammanläggningar inom planområdet. Genom området ska det anläggas… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB har fått i uppdrag av Nacka kommun att upprätta en systemhandling, som ska ligga som grund till en ny detaljplan för fritidshusområdet Solbrinken-Grundet i Sydvästra Boo. Den nya detaljplanen ska möjliggöra kommunalt VA och kommunala vägar i området, dels för att förbättra miljön men också för att området ska fungera för permanentbo… read more

Sigma Civil

Utanför Varbergs fästning, på terrassen mot väster med utblick över havet, har en cafébyggnad från 50-talet ersatts med en ny större restaurangbyggnad. I samband med detta har följande handlingar tagits fram: Utformningsförslag av mark och landskap som underlag till revidering av en befintlig bygglovshandling. Gestaltning och bygghandl… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB genomför på uppdrag av Lomma Kommun projektering av gator, gc-vägar och grönstråk för framtida verksamhetsområde. I projektet ingår även samordning av sidokonsulter som projekterar va, fjärrvärme och belysning. Inom området kommer flerfamiljsbostäder, kontor, skola/förskola och verksamhetsområde för mindre verksamheter att… read more