Sigma Civil

På uppdrag av NCC bistår Sigma Civil med projekteringsledning i deras uppdrag Smista Spejaren 4. NCC är entreprenör för markarbetena kring den nya bilhall som skall byggas på Castellums fastighet Spejaren 4. Sigma Civils roll är att styra de projektörer som NCC handlat upp för framtagande av bygghandling. Sophie Cronquist går in som projekter… read more

Sigma Civil

På uppdrag av Nacka Kommun har Sigma Civil tagit fram förfrågningsunderlag för utbyggnad av GC-stråket längs Värmdövägen på sträckan Talluddsvägen – Telegramvägen. Förutom breddning av befintlig GC, så att den blir dubbelriktad, görs även busshållplatserna på sträckan om. Sträckan omfattar lite drygt 1 km väg. Uppdraget omfattar teknikområdena… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått i uppdrag av NCC att tillsammans med dem ta fram bygghandling för Magnoliatomten i Sköndal utanför Stockholm. Magnoliatomten är en del av ett större område som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal. Befintlig bebyggelse ska i stor utsträckning rivas och ersättas med ny. Uppdraget omfattar projektering av gator, allmän platsmark,… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått i uppdrag av Ystad kommun att ta fram förfrågningsunderlag för exploateringsområdet Trädgårdsstaden i centrala Ystad. Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel som omfattar mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer. Området är i dagsläget oexploaterat och består av natur med många un… read more

Sigma Civil

Landskapsarkitekter på Sigma Civil gestaltar, projekterar och visualiserar nya entré- och parkeringsytor i anslutning till avgångs- och ankomsthallarna på Bromma flygplats. Fokus i projektet är att öka trafiksäkerheten och orienterbarheten avseende gångflöden för resenärerna, ge ökad tillgänglighetsanpassning och bättre angöring för kollektivt… read more

Sigma Civil

Vassabacksområdet i Hällevik, Sölvesborgs kommun Sölvesborgs kommun har låtit de tre konsultföretagen Sigma Civil, Tyréns och Sweco ta fram vardera två skissförslag på detaljplan för Stiby 28:1. Den 26 e april presenterade företagen sina förslag för en grupp kommunala tjänstemän, politiker samt representanter från tre husbyggarföretag… read more

Sigma Civil

I Varberg byggs för tillfället flera kommunala skolor och anläggningar i partnering och Sigma Civil är delaktiga i flertalet. Efter nybyggnationen av Ankarskolan gav VFAB ut en slutredovisning tillsammans med partnering entreprenören Skanska för att belysa hur väl samarbetet hade genomförts. Skolan stod färdig 12 månader efter första spadtaget,… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått förtroende av Västra Götalandsregionen att under en 4-årsperiod revidera ett 100-tal miljödiplomerade verksamheter inom Närhälsan och Folktandvården. Andra miljödiplomerade verksamheter har även möjlighet att avropa revision av sina verksamheter.  Uppdraget bedrivs via kontoren i Nord, Väst och Syd. Västra Götalandsregio… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har bl a fått i uppdrag att vara BAS-P för den del av ombyggnationerna av Norrlands Universitetssjukhus som ska ske i partnering mellan PEAB och VLL. Projektet beräknas totalt vara värt ca 282 miljoner kronor. De ombyggnationer som ska utföras är puts och isolering av fasad,  byte av mer än 1000 fönster, påbyggnationer…

Sigma Civil

Projektnamn: Bostadsgård HEMVISTET 1, DEL AV HYLLIE 4:2, MALMÖ Beställare: MKB FASTIGHETS AB  Sigma Civil har gestaltat och tagit fram bygglovshandlingar samt komplett förfrågningsunderlag för totalentreprenad för en ny bostadsgård åt MKB Fastighets AB i Hyllie, Malmö.  Gården innefattar en mångfald av växtkaraktärer – från skuggig miniskog… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB har fått ett uppdrag av Orust kommun gällande Slussen. Slussen är en mindre ort som ligger på nordöstra sidan av Orust. Orust kommun har arbetat med en översiktsplan och i denna har det konstaterats att förhållandena i Slussen är sådana att det krävs en allmän anläggning för vatten och avlopp för samhället.…

Sigma Civil

Centralt i Tierp har Sigma Civils konstruktörer projekterat den prefabricerade stommen för kv. Parkgården åt Prefabmästarna AB. Med en prefabricerad stomme och slimmad projekteringsgrupp lyckas Byggherren leverera bostäder som präglas av hög standard, påkostade materialval och ca tre meter i takhöjd. Här finns stora fönster, golvvärme och garagepl… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått i uppdrag av Trafikverket att upprätta vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för tre projekt i Blekinge län. Projekten är lokaliserade i tre olika kommuner i Blekinge län och består av ny gc-väg på väg 557 Vekerum-Stillrud, ny gc-väg på väg 670 Listerby-Johannishus och bärighetsåtgärder på väg 679 Rosenholm… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB har fått i uppdrag av Lidingö Tennisklubb att leda projektering och genomförande på en utbyggnad av 2 tennishallar intill den befintliga tennishallen. Projektet leds av Tom Thorell som driver projekteringen från förstudie till programhandlingsskede och därifrån till förfrågningsunderlag och upphandling. Sigma Civil har utöver pr… read more

Sigma Civil

Under hösten 2016 har Sigma Civil på uppdrag av Jönköpings kommun påbörjat en utredning avseende området kring den framtida planerade stationen för höghastighetståg i Jönköping. Inom området söder om Munksjön, i nära anslutning till både väg E4 samt Riksväg 40, skall Jönköping fortsätta sin snabba expansion och bygga ut staden för bostadsänd… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB har fått ett projekt av Nacka kommun som är uppdelat i två delprojekt, lokaliserat i Sydöstra Boo. Vid Boo Gård skola ska Sigma detaljprojektera för ombyggnad av vägar och en större parkeringsyta. I närliggande område ska vi också upprätta en systemhandling som bl a omfattar justeringar av vägnät, genomföra en dagvattenutredning samt…

Sigma Civil

Sigma Civil har under 2016 tagit fram ett gestaltningsförslag och bygghandlingar för en bostadsgård i Hyllie, Malmö, åt Skanska och Otto Magnusson bostäder AB. En lättillgänglig cykelparkering har skapats med en cykelpaviljong i två våningar med genomsiktlig träspaljerad fasad täckt av klätterväxter. Från cykelpaviljongen leder avsatser ner m… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att upprätta en trafikutredning för ny skola och friidrottshall inom stadsdelen Morön. I samband med framtagande av detaljplan för området krävs det att en trafikutredning upprättas. Uppdraget är komplext och det ingår kapacitetsstudier, konsekvensbeskrivning och en rad utformning… read more

Sigma Civil

Sigma Civil AB utför under hösten 2016 och våren 2017 projektering i totalentreprenad gällande ny trafikplats vid Landvetter flygplats, Göteborg. Projektet utförs på uppdrag av entreprenören Svevia AB och i samarbete med Inhouse Tech som konstruerar bron. Sigma projekterar väg- och va-anläggning samt samordnar infrastruktur för el, tele och belysn… read more

Sigma Civil

Sigma Civil har projekterat geotekniska lösningar för grundläggning av tre huskroppar, från 4 till 18 våningar, vid Gamlestadens Resecentrum i Göteborg. Serneke är totalentreprenör och Sigma Civils beställare, Platzer fastigheter, är byggherre. En torgyta skapas mellan huskropparna och under detta anläggs 2 våningar underjordisk parkering. R… read more